Tietosuojaseloste

  1. Rekisterin nimi

Terapiapalvelut Rohkeudentiellä yhteydenottojen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luovutetut henkilötiedot tallennetaan lomake- tai sähköpostiyhteydenoton yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja laskutus sekä markkinointi.

  1. Rekisterinpitäjä

Askeleesi
Mira Kangasluoma
Mira.kangasluoma@outlook.com
3325020-9

Olet tässä
Terhi Kangas
Terhi.m.kangas@outlook.com

3335008-2

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä markkinointia varten.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  1. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niihin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa niiden tuhoamiseen asti ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä talletetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).